‘Wij willen het onderwijs naar de stad halen’

Hoe kunnen scholen, bedrijven en gemeenten samen optrekken om mbo-studenten die extra ondersteuning nodig hebben te helpen een succesvolle start op de arbeidsmarkt te maken? Het CIV Leven Lang Flex zet zich in voor onderwijs dat deze (jong)volwassenen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen en hen voorbereidt op de eisen van de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Een missie waarin de wethouders van Leiden, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Gouda – de vier kerngemeenten die in het CIV LLF participeren – zich volledig kunnen vinden. “Als wethouders willen we ons er sterk voor maken dat iedereen leert en werkt naar vermogen en daar alle kansen voor krijgt.”

De vier gemeenten delen de ambitie van het CIV LLF om de werelden van arbeidsmarkt en onderwijs dichterbij elkaar te brengen. Met als belangrijkste uitgangspunt dat elke (jong)volwassene het onderwijs moet kunnen volgen dat bij hem of haar past. “De grootste opgave waarvoor we samen staan, is deze studenten een traject te bieden, waardoor ze niet alleen een diploma behalen, maar óók het vooruitzicht hebben op een baan. Dat is in het belang van onze (jong)volwassenen, maar ook van ons bedrijfsleven. In Alphen aan den Rijn zitten bedrijven in allerlei sectoren – zoals de zorg, dienstverlening, techniek en transport en logistiek – te springen om mensen. Deze sectoren zijn gebaat bij de instroom van jonge mensen die wellicht nog verder moeten worden opgeleid, maar wel direct aan de slag kunnen. Binnen het CIV willen we de positie van deze groep versterken en tegelijkertijd aansluiten op behoeften van werkgevers. Het CIV zorgt dat deze wederkerigheid tussen vraag en aanbod kan ontstaan”, vertelt Han de Jager, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Han de Jager, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn

Dat is niet alleen goed voor deze (jong)volwassenen, maar ook voor de lokale arbeidsmarkt, benadrukt ook Paul Dirkse, wethouder van de gemeente Leiden. “In Leiden staan we voor verschillende uitdagingen, waarbij we zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt nodig hebben. Leiden is een centrumgemeente in een middelgrote, dichtbevolkte metropool. In allerlei sectoren – zoals de zorg, de techniek en de woningmarkt – hebben we ook deze groep hard nodig in onze stad. De energietransitie vraagt bijvoorbeeld om een enorme inspanning en ook in de woningbouw hebben we veel slimme handen nodig. Zo neemt de vraag naar installateurs en andere vakmensen in verschillende sectoren in de komende jaren alleen maar toe”, vertelt hij. “Binnen het CIV moeten we er samen de schouders onder zetten om deze groep (jong)volwassenen vast te houden en te zorgen dat zij aan het onderwijs verbonden blijven, zodat zij straks met een startkwalificatie op zak aan de slag kunnen.”

Paul Dirkse, wethouder gemeente Leiden

‘Het CIV dwingt ons de schuttingen tussen onze werelden omver te halen’

Ook de gemeente Zoetermeer heeft zich aangesloten bij het CIV vanuit de overtuiging dat alleen een krachtenbundeling er voor kan zorgen dat deze (jong)volwassen een succesvolle en vooral duurzame start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Dat stopt niet bij het behalen van een diploma, maar vraagt om een voortdurende inspanning, benadrukt wethouder Jan Iedema. Hij toont zich dan ook een warm pleitbezorger van een Leven Lang Leren. “Als gemeente streven wij naar doorlopende leerlijnen voor onze inwoners – van nul tot honderd – ongeacht leeftijd of achtergrond. Als lokale overheid kijken we hoe we ook deze studenten naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen geleiden. Onze deelname aan het CIV sluit aan op deze doelstelling en dat vereist een nauwe samenwerking in de driehoek Overheid, Onderwijs en Ondernemers. We zijn allemaal eigenaar van dit vraagstuk, maar opereren nog te vaak los van elkaar. Het CIV dwingt ons om de schuttingen tussen deze drie werelden omver te halen”, benadrukt hij. “De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt erom dat we onze arbeidskrachten voortdurend opleiden. Dat betekent dat we onze nieuwe werknemers de kans moeten bieden door te blijven leren, maar het onderwijs loopt nog te vaak achter de feiten aan.”

‘Je moet deze studenten niet opsluiten in de schoolbanken, maar anders motiveren’

Paul Dirkse beaamt dit. “Het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn nog twee verschillende werelden. Als gevolg van digitalisering verandert de wereld om ons heen en zullen sommige functies en beroepen verdwijnen. Dat betekent dat de traditionele onderwijsvormen niet langer volstaan, maar het onderwijs hobbelt hier vaak nog achteraan. Het is daarom goed dat het hybride onderwijs steeds meer vorm krijgt.” Han de Jager sluit zich hierbij aan. “Het hybride en gepersonaliseerde leren kan een waardevolle rol vervullen en biedt de mogelijkheid leren en werken te combineren. Je moet deze (jong)volwassenen namelijk niet opsluiten in de schoolbanken, maar op een andere manier motiveren.” Ook Jan Iedema is er een warm voorstander van dat deze studenten leren door te werken. “De beste medewerkers zijn bevlogen medewerkers. Als deze (jong)volwassenen op hun plek zitten en het naar hun zin hebben, groeit deze bevlogenheid vanzelf. Veel studenten zijn gebaat bij deze manier van werkend leren, zodat ze de kans krijgen te ontdekken wat hun talenten zijn en dit verder te ontwikkelen. Als gemeente willen we een verbindende rol spelen, onder meer door het onderwijs naar de stad halen en plekken te creëren waar studenten in de praktijk kunnen leren. Bedrijven geven ook aan dat zij deze groep op hybride werkplekken veel beter de vaardigheden kunnen leren waaraan in het bedrijfsleven behoefte is.”

Ook volgens de Goudse wethouder Rogier Tetteroo – tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio Midden-Holland – vraagt de arbeidsmarkt om arbeidskrachten die binnen de steeds sneller veranderende samenleving flexibel zijn en eigen keuzes durven en kunnen maken. “Als wethouders maken we ons er sterk voor dat iedereen leert en werkt naar vermogen en daar ook de kansen toe krijgt. Een grote groep (jong)volwassenen heeft iets meer ondersteuning nodig om deze stap te kunnen maken. Dit vereist een goede samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in onze arbeidsmarktregio om deze groep een duurzame plek op de arbeidsmarkt te bieden”, vertelt hij. Zijn collega Thierry van Vugt, wethouder Onderwijs in Gouda, wijst eveneens op de meerwaarde van het hybride en gepersonaliseerde leren. “Dit stimuleert het plezier in leren en bereidt entree- en niveau 2-studenten goed voor op de arbeidsmarkt, omdat hybride onderwijs op de werkvloer en in nauwe samenwerking met werkgevers wordt ontwikkeld. Deze onderwijsvorm wordt binnen het CIV Smart Technology en het CIV Welzijn & Zorg al langer gestimuleerd, maar dan voor studenten op mbo-niveau 3 en hoger. Met het CIV LLF zorgen we nu ook dat (jong)volwassenen op niveau 1 en 2 een goede start op de arbeidsmarkt kunnen maken”, vertelt hij. Het CIV LLF – dat op 24 juni zijn officiële kick-off beleefde – biedt volgens beide Goudse wethouders een mooie basis voor samenwerking met bestaande én nieuwe partners. Tetteroo: “Binnen het programma School@Work staat hybride onderwijs al centraal en hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan. We staan nu voor de uitdaging om met zowel bestaande als nieuwe partners meer ruimte te creëren voor hybride onderwijstrajecten. De zorg, techniek en food zijn in onze regio sectoren met veel innovatieve bedrijven die zeer geschikt zijn om aan het CIV LLF te verbinden. Met deze kansrijke sectoren als vertrekpunt willen wij in Gouda ons netwerk inzetten om meer bedrijven te laten aanhaken bij het CIV, zodat we nog meer (jong)volwassenen het vooruitzicht kunnen bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.”

Rogier Tetteroo (wethouder gemeente Gouda) en Thierry van Vugt (wethouder Onderwijs gemeente Gouda)

Gerelateerd nieuws