De zorgpraktijk als flexibele, duurzame en inspirerende leeromgeving

In de gemeente Leiden is Op je plek in de zorg inmiddels in volle gang. In het leer-werktraject zijn deelnemende statushouders druk met hun vooropleiding. Het is de opmaat naar een mbo-opleiding, met na afronding een garantie op een baan in de zorg. Vanaf het allereerste begin is mboRijnland één van de partners binnen dit unieke traject. Op dit moment zijn we volop bezig met de maatwerkontwikkeling van de mbo1-opleiding, die na de komende zomer in de verpleeghuispraktijk start. Dan zullen ook enkele door ons geselecteerde reguliere zorgstudenten met een praktijkgerichte leerhouding instromen.

Als onderwijsinstelling in de regio Leiden doen we van harte mee aan Op je plek in de zorg. Statushouders krijgen immers de kans om onderdeel te worden van de Nederlandse maatschappij. Tegelijkertijd worden nieuwe zorgmedewerkers opgeleid, die hard nodig zijn op een krappe arbeidsmarkt. Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van beroeps- en praktijkonderwijs, en met name hybride leren, leveren wij graag onze bijdrage. Bovendien sluit Op je plek in de zorg aan op de doelstellingen van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex, waar mboRijnland deel van uitmaakt. Onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties en overheden in de regio’s Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland werken hierin samen om kwetsbare (jong)volwassenen een succesvolle en duurzame start te geven op de arbeidsmarkt.

Leren door te doen

Bij mboRijnland brengen we met name onze ervaring in op het gebied van hybride leren: leren door te doen in een flexibele leer- en praktijkomgeving. Binnen Op je plek in de zorg betekent dat dus leren en jezelf ontwikkelen in de dagelijkse praktijk van het verpleeghuis. Dat gaat gebeuren onder de begeleiding van zowel docenten van mboRijnland en praktijkopleiders van Alrijne en andere toegetreden AVANT-zorgorganisaties. Waarbij wordt aangesloten op de ontwikkeling van de individuele studenten.

Samenwerking tussen docenten en praktijkopleiders

Ook voor statushouders, die naast hun taalontwikkeling en inburgering ook moeten wennen aan de Nederlandse zorgpraktijk, is hybride leren een uitkomst. Het gaat hen een veilige, vertrouwde en inspirerende leeromgeving bieden, met name dankzij de professionele begeleiding en persoonlijke ondersteuning door docenten en praktijkopleiders. Zij moeten over de specifieke skills beschikken om tijdens de opleiding goed met elkaar af te stemmen en samen flexibel mee te bewegen met de individuele behoefte en ontwikkeling van elke deelnemende student.

De kracht van hybride onderwijs
Met hybride leren speelt mboRijnland in op veranderende beroepen, veranderingen in de maatschappij én de veranderende behoefte van studenten. Zo kiest een groeiend aantal studenten liever voor leren in de praktijk in plaats van in de schoolbanken. En dat leidt naast leer-en ontwikkelsuccessen, diploma’s en nieuwe wegen naar banen ook tot andere positieve ontwikkelingen. Zo wijst de praktijk uit dat bij hybride leren de aanwezigheid van studenten hoger is dan binnen het reguliere mbo-onderwijs. Ook is het aandeel uitvallers onder studenten die hybride onderwijs volgen lager. De verklaring kan onder meer worden gezocht in het hogere commitment dat werkend leren in de praktijk met zich meebrengt. Als student doe je er immers toe in de dagelijks praktijk. Je levert er een belangrijke bijdrage, bent onderdeel van een team en wordt door collega’s en cliënten gemist als je er niet bent. Het practoraat van CIV Leven Lang Flex zal de aanpak, de leermomenten en de resultaten van Op je plek in de zorg monitoren door middel van praktijkgericht onderzoek. De uitkomsten worden uiteraard gedeeld met alle partners.

Opleidingsontwikkeling is maatwerk

De gemeente Leiden, Alrijne, andere AVANT-partners en mboRijnland zetten van meet af aan samen de schouders onder Op je plek in de zorg. We maken gebruik van elkaars expertise, hebben de rollen verdeeld en zetten vol in op stevige samenwerking. Inmiddels werken we achter de schermen samen aan de ontwikkeling van de mbo1-opleiding. We stemmen af hoe je leren en werken kunt organiseren en inbedden in de dagelijkse praktijk, zodat de deelnemers een goede start maken op weg naar een baan in de zorg. Dat is puur maatwerk, omdat elk verpleeghuis en de zorg die er geboden wordt weer anders is.

Taalbeheersing essentieel

Dat statushouders een vooropleiding volgen voor zij aan hun mbo1-opleiding beginnen is essentieel. En dan met name hun beheersing van de Nederlandse taal. Die is nodig om goed te kunnen communiceren met collega’s en verpleeghuisbewoners en maakt dat ze nieuwe kennis en vaardigheden makkelijk oppikken. Ook tijdens hun mbo-opleiding zelf blijft daarom de focus daarop gericht.

Doorstromen naar mbo2

Verder leert de ervaring dat mensen met een mbo2-opleiding een hogere kans hebben op een duurzame loopbaan, omdat zij daarmee een startkwalificatie hebben. Het pleit ervoor dat deelnemers bij voorkeur na hun mbo1-opleiding doorstromen naar mbo-2 voor zij in een baan aan de slag gaan. Het voordeel van Op je Plek in de Zorg is dat zij binnen het voor hen dan bekende traject en hun vertrouwde leeromgeving eenvoudig kunnen doorstromen.

Judith Geraedts 

Directeur MBO College Start-Up (mboRijnland), 
portefeuille CIV Leven Lang Flex

Gerelateerd nieuws